Algemene voorwaarden

Hoofdinhoud

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Tuin en Gras B.V., statutair gevestigd in Geffen (gemeente Oss), ingeschreven in Het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 66.25.19.90 (hierna ook te noemen: “Tuin en Gras”);
 2. Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon (al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf) of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Tuin en Gras;
 3. Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht tot het uitvoeren van Werkzaamheden en/of het leveren van goederen (materialen);
 4. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten, alsmede het leveren van (kunst)gras en/of goederen (materialen) voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden;
 5. Partijen: Tuin en Gras en de Wederpartij gezamenlijk.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Tuin en Gras doet en op alle overeenkomsten die tussen Tuin en Gras en de Wederpartij worden gesloten.

 

ARTIKEL 3 - HET AANBOD (de offerte)

 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft Tuin en Gras de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en is de Wederpartij verplicht om aan Tuin en Gras alle dienaangaande relevante informatie te verstrekken.
 2. Tuin en Gras brengt vervolgens het aanbod schriftelijk dan wel digitaal uit.
 3. Ingeval van wijzigingen in de offerte, brengt Tuin en Gras op kortst mogelijke termijn een nieuwe offerte uit.
 4. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de Wederpartij aan Tuin en Gras verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de te leveren goederen (materialen) en in de prijsvormingsmethode die Tuin en Gras voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
 7. Bij de prijsvormingsmethode ‘aanneemsom’ komen Partijen een vast bedrag overeen waarvoor Tuin en Gras de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
 8. Bij de prijsvormingsmethode ‘regie’ doet Tuin en Gras een (op basis van de door de Wederpartij verstrekte informatie) zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Tuin en Gras kan op verzoek van de Wederpartij een indicatie geven van de te verwachten uitvoerings­kosten door het noemen van een richtprijs.
 9. Onder ‘uurtarief’ wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. Tuin en Gras brengt aan de Wederpartij het totaalaantal uren in rekening dat Tuin en Gras voor de Wederpartij werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk dan wel digitaal. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Tuin en Gras onverwijld (via de mail) een elektronische bevestiging aan de Wederpartij.
 2. De Wederpartij staat er voor in dat Tuin en Gras de overeengekomen werkzaamheden kan uitvoeren conform het aanbod (de offerte), zodanig dat die in een logische volgorde kunnen worden uitgevoerd. Daarbij zijn de grenzen van het gazon van de Wederpartij leidend. Verder dient het perceel, werkterrein en het terrein tussen het voertuig van Tuin en Gras en de werkplek, schoon en vrij te zijn van obstakels, puin en andere onregelmatigheden.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de Wederpartij er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en/of vermelde gegevens binden Tuin en Gras niet.
 5. De Wederpartij is verplicht om Tuin en Gras voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden te informeren over de aanwezigheid van bekabeling, leidingen, sproei-installatie en/of andere objecten in de grond. De Wederpartij is verplicht alle bij hem/haar bekende informatie daaromtrent aan Tuin en Gras te verstrekken.
 6. Tuin en Gras is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 – PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in een aanbod (offerte) en/of Overeenkomst(en), zijn inclusief btw.
 2. Tuin en Gras is bevoegd om tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de Wederpartij. Tuin en Gras is tevens bevoegd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de oplevering van het werk, aan de Wederpartij doorberekenen. Indien Tuin en Gras dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. Tuin en Gras kan (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten tot het moment waarop de Wederpartij aan Tuin en Gras laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 3. Meer- en minderwerk wordt, onverminderd de verplichting tot betaling van de tussen Partijen overeengekomen prijs, zoveel mogelijk van tevoren schriftelijk, maar kan ook mondeling afgesproken worden. Tuin en Gras voert deze (meer of minder)werkzaamheden pas uit na akkoord van de Wederpartij.
 4. In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk, worden deze extra werkzaamheden op basis van nacalculatie voor de gewerkte uren door Tuin en Gras in rekening gebracht op basis van het dan geldende uurtarief en extra goederen (materialen) tegen de op dat moment geldende prijzen.

ARTIKEL 6 - LEVERING

 1. Indien de Overeenkomst bestaat uit het leveren van graszoden, dan heeft het volgende te gelden.
 2. Graszoden worden vers gesneden. Een bestelling/koop kan worden gewijzigd of geannuleerd tot twee volledige werkdagen voor de dag van levering. Daarna kan de bestelling/koop niet meer worden gewijzigd en niet meer worden geannuleerd. De klant is dan de volledige prijs verschuldigd.
 3. Eventuele kosten ten aanzien van de wijziging of annulering, worden door Tuin en Gras bij de klant in rekening gebracht.
 4. Omdat graszoden na het snijden een (zeer) beperkte houdbaarheid hebben, is er geen herroepingsrecht voor consumenten van toepassing. Van enig herroepingsrecht kan geen gebruik worden gemaakt nadat de graszoden zijn gelegd c.q. verwerkt.
 5. Bestellingen kunnen worden afgeleverd of worden opgehaald, zoals omschreven in de Overeenkomst. Het moment van afleveren of het moment van ophalen wordt gezien als levering. Aflevering geschiedt tot aan de straat/stoep/oprit. Vanaf het moment van levering, komen de graszoden voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien Tuin en Gras de graszoden in geval van ophalen laadt, komen de gevolgen van overbeladen voor rekening en risico van de Wederpartij.
 6. De door Tuin en Gras opgegeven leverdag -en/of tijd gelden bij benadering en zijn niet bindend. Door omstandigheden kan het zijn dat de graszoden op een eerder of later moment (kunnen) worden geleverd.
 7. Indien de graszoden door de Wederpartij zelf worden gelegd, dienen klachten telefonisch en schriftelijk aan Tuin en Gras te worden gemeld alvorens de graszoden worden gelegd. Eventuele tekortkomingen kunnen namelijk bij het uitrollen van de graszoden direct worden geconstateerd. De Wederpartij is verplicht de graszoden direct na levering te controleren. Indien klachten niet op de dag van levering worden gemeld bij Tuin en Gras, vervalt het recht van de klant tot reclamatie over de kwaliteit van de graszoden.
 8. Tuin en Gras geeft geen garanties op de graszoden na het leggen door de Wederpartij zelf. De kwaliteit van het gras is afhankelijk van de ondergrond en vanaf het moment van leggen tevens afhankelijk van de verzorging van het gras door de Wederpartij. Indien de graszoden reeds zijn gelegd, behoeven klachten door Tuin en Gras niet meer te worden beoordeeld en afgehandeld, tenzij de klachten de werkzaamheden van Tuin en Gras betreffen. In dat geval geldt een garantie van drie (3) maanden op graszoden die niet aanhechten., tenzij dit is ontstaan door verkeerd, slecht of geen onderhoud door de Wederpartij. Er is slechts sprake van garanties als dit vooraf schriftelijk is vastgelegd door Tuin en Gras.

 

ARTIKEL 7 - OPLEVERING

 1. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Wederpartij.
 2. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Tuin en Gras, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de Wederpartij heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd.
 3. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd zodra de Wederpartij het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 4. Tuin en Gras staat niet in voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het door Tuin en Gras geleverde werk hebben aangebracht.

 

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT

 1. Tuin en Gras staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door haar geleverde goederen (materialen), overeenkomstig de omschrijving in het aanbod (offerte). Tuin en Gras ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, (kunst)gras, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Tuin en Gras staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van het geleverde en door haar verwerkte goederen c.q. gebruikte materialen, mits de verzorging aan haar is opgedragen, tenzij sprake is van aan Tuin en Gras niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandig­heden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
 3. Tuin en Gras staat niet in voor gebreken die na de oplevering van het werk of de levering van de goederen (materialen) zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de Wederpartij, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud en/of bewatering, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Tuin en Gras in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. De door Tuin en Gras verrichte werkzaamheden en/of te leveren goederen (materialen) voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn. Door Tuin en Gras wordt een garantie gegeven van drie (3) maanden na oplevering van het werk, tenzij uit de aard van de verrichte werkzaamheden of geleverde (kunst)gras c.q. goederen (materialen) anders voortvloeit dan wel Partijen anders zijn overeengekomen. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk of digitaal binnen bekwame tijd aan Tuin en Gras kenbaar worden gemaakt.


 

ARTIKEL 9 - OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht is Tuin en Gras gerechtigd om haar leverings- en/of andere verplichtingen op te schorten. Indien de periode waarin Tuin en Gras door overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding zijdens Tuin en Gras bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Tuin en Gras al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, is Tuin en Gras gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk aan de Wederpartij factureren. De Wederpartij is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. Tuin en Gras is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), die van haar zijde of die van de Wederpartij opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht bij de Wederpartij wordt niet verstaan de omstandigheid dat Tuin en Gras de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de Wederpartij niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van Tuin en Gras de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft Tuin en Gras het recht, zonder dat dit de Wederpartij recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Tuin en Gras tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, neemt Tuin en Gras onmiddellijk contact op met de Wederpartij met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

ARTIKEL 10 - BETALING

 1. Alle werkzaamheden die Tuin en Gras uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de Wederpartij in rekening gebracht, met inachtneming van het hiervoor in artikel 5 bepaalde en onverminderd de eventueel door de Wederpartij verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Betaling dient vooraf plaats te vinden, vóór of uiterlijk bij aanvang van het werk of levering van de goederen (materialen).
 3. Indien de Wederpartij de factuur van Tuin en Gras contant wenst te betalen, dan dient dit meteen na afloop van het werk te geschieden. Anders dient de factuur binnen 14 dagen nadat het werk gereed is c.q. de Wederpartij de factuur heeft ontvangen giraal (per bank) worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeels­leden van Tuin en Gras zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij deze hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd zijn.
 6. Tuin en Gras is gerechtigd om van de Wederpartij een vooruitbetaling van de aanneemsom of prijs te verlangen, dan wel een andere vorm van zekerheid te verzoeken.

 

ARTIKEL 11 - NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De Wederpartij is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt Tuin en Gras de Wederpartij een betalingsherinnering, waarin zij de Wederpartij een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. In deze betalingsherinnering staan de gevolgen van niet tijdig betalen, waaronder verschuldigde administratiekosten. 
 2. Als de Wederpartij na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag Tuin en Gras rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag Tuin en Gras de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 4. Alle (incasso -en/of proceskosten)kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de Wederpartij verhaald kunnen worden, komen ten laste van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tuin en Gras is aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan eigendommen van de Wederpartij wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van die overeenkomst door Tuin en Gras, haar personeel of haar eventuele onderaannemers.
 2. Op de Wederpartij rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. Tuin en Gras is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade die door Tuin en Gras vergoedt wordt is beperkt tot de aanneemsom dan wel de overeengekomen prijs, althans tot het bedrag wat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Tuin en Gras in voorkomend geval uitkeert.
 4. De Wederpartij vrijwaart Tuin en Gras voor aanspraken van derden jegens Tuin en Gras indien Tuin en Gras schade veroorzaakt doordat door de Wederpartij of door derden die de Wederpartij daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Tuin en Gras bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. Tuin en Gras is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Wederpartij.
 6. De Wederpartij is tegenover Tuin en Gras aansprakelijk voor schade die door een aan de Wederpartij toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. Tuin en Gras is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking door Tuin en Gras van de grond, bodem of teelaarde.
 8. Tuin en Gras is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vooraf­gaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

 

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Tuin en Gras behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op (onder andere) alle door haar verstrekte of gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, legplannen en/of schetsen. De Wederpartij dient deze op eerste schriftelijk verzoek van Tuin en Gras onverwijld terug te geven.
 2. Het is de Wederpartij - zonder schriftelijke toestemming van Tuin en Gras - verboden om materiaal van Tuin en Gras waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen.
 3. Indien de opdracht voor de uitvoering van Werkzaamheden niet aan Tuin en Gras wordt verstrekt c.q. het aanbod van Tuin en Gras niet wordt aanvaard door de Wederpartij, moet de Wederpartij de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, legplannen en/of schetsen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Tuin en Gras terugsturen.
 4. Aan de Wederpartij is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuin en Gras niet toegestaan de betreffende ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, legplannen en/of schetsen zelf te gebruiken, uit te voeren of te doen uitvoeren.
 5. Indien schriftelijk overeengekomen, vergoedt de Wederpartij de vooraf aan hem/haar bekend­gemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Tuin en Gras, in geval de Weder­partij Tuin en Gras wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar Tuin en Gras uit­einde­lijk niet de opdracht krijgt tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van goederen.

 

 

ARTIKEL 14 - WIJZIGING

 1. Tuin en Gras is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Tuin en Gras tijdig van tevoren aan de Wederpartij kenbaar maken.

 

ARTIKEL 15 - SLOTBEPALING

 1. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLENREGELING

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tuin en Gras partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Tuin en Gras is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tuin en Gras het recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Een geschil is aanwezig, zodra een van Partijen schriftelijk aangeeft dat daarvan sprake is.